Cwestiynau Cyffredin:

1. A oes angen i weithwyr gofal iechyd proffessiynol fy atgyfeirio at y gwasanaeth hwn?

Nac oes. Yr oll sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu a Dr Wood er mwyn trafod eich amgylchiadau a'ch anghenion eich hun, a hynny mewn modd anffurfiol. Yna, gall Dr Wood drafod a fyddai asesiad o fudd i chi, neu a fyddai gwasanaethau eraill yn fwy priodol i ddiwallu eich anghenion.


2. Faint o sesiynau y bydd arnaf eu hangen?

Bydd hyn yn amrywio'n fawr o unigolyn, a bydd yn dibynnu ar natur y broblem a'r hyn y bydd y cleient yn dymuno ei gael o'r sesiynau.


3. Rhestir nifer o ddulliau therapiwtig ar y wefan (gweler y ddodlen hon). Pa ddull y fydd yn cael ei ddefnyddio ar fy nghyfer i?

Mae hyn yn dibynnu ar natur y broblem, yr hyn y mae'r cleient am ei gael, a'r modd y bydd Dr Wood a'r cleient yn siarad a'i gilydd yn ystod yr asesiad. Ar ol asesiad, bydd Dr Wood a'r cleient yn trafod y dull a ddefnyddir.


4. Pryd y mae apwntiadau ar gael?

Fel arfer, mae apwntiadau ar gael yn ystod dyddiau'r wythnos, heblaw Dydd Mercher, rhwng 09.30 a 18.00.


5. Beth os bydd arnaf angen aildrefnu neu ganslo fy apwntiad?

Nid yw hynny'n broblem, ond rhaid rhoi 48 awr o rybudd os byddwch yn canslo sesiwn er mwyn ein galluogi i gynnig yr apwntiad hwnnw i gleient arall. Gall cleientiaidd aildrefnu apwntiadau trwy gysyslltu a Dr Wood dros y ffon neu drwy e-bost. Os na fyddwch yn rhoi 48 awr o rybudd cy canslo'r apwntiad, yna bydd hanner ffi'r sesiwn yn ddyledus, er mwyn talu am y costiau gweninyddu a rhentu.


6. A yw'r sesiynau hyn yn gyfrinachol?

Cedwir cynnwys y sesiynau hyn, ynghyd a'r nodiadau/yr wybodaeth am y cleientiaidd, yn gyfrinachol. Efallai na fydd modd cynnal y cyfirnachedd o dan rai amgylchiadau, er engraifft os bydd preygl y gallai'r cleient anafu ei hun neu bobl eraill. Yn yr achos hwn, bydd Dr Wood bob amser yn ceisio trafod y mater a'r cleient ymlaen llaw.


7. Syt y gallaf dalu?

Gall cleientiaid sy'n talu amdanynt eu hunain wneud hynny cyn bob sesiwn, neu gallant dalu am y nifer cytunedig o sesiynau ymlaen llaw. Fel arfer, debynnir arian parod, cerdun, nei siec; fodd bynnag gellir trefnu taliad trwy PayPal neu BACS 24 awr ymlaen llaw. I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd, dilynwch y ddolen hon.


8. A allaf gael sesiynau trwy fy yswiriant iechyd?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o sicrwydd yswiriant a fydd gennych, ac a yw asesiad a therapi seicolegol wedi'u cynnwys yn y cynllun hwnnw. Byddai'n well gwirio hyn gyda'ch darparwr cyn yr asesiad. Mae Dr Wood yn ddarparwr cofrestredig gyda'r cwmniau yswiriant canlynol: BUPA, SimplyHealth, Aviva, PruHealth, ac AXA PPP Healthcare.


9. Sut y gallaf drefnu apwntiad?

Gellir trefnu apowntiadau trwy ffoinio neu anfon neges destun i'r rhif ffon canlynol: 0797 6419 558. Neu gellir anfon neges e-bost at [email protected]