Cyn y byddwn yn cwrdd, gallwch gysylltu a mi trwy ffonio 07976419558 i gael ymgynhoriad 15 munud dros y ffon, a hynny'n ddi-dal, er mwyn eich helpu i benderfynu a oes arnoch angen/eisiau ymyrraeth seicolegol gennyf i.

Neu gyrrwch e-bost i :

cathywoodpsychology.co.uk


Anawsterau


Canolbwyntir ar yr atebion yn hytrach na'r problemau, ond gellir ymdrin ag amrywiaeth o anawsterau, gan gynnwys y canlynol:


 • Problemau o ran gorbyder, gan gynnwys panig a ffobiau.
 • Ymatebion i achosion o drawma, er enghraifft damweiniau ceir, cam-drin plant, bwlio a thrais domestig.
 • Problemau sy'n gysylltedig a bod dan bwysau a phryder, er enghraifft pwysau yn y gwaith.
 • Iselder neu hwyliau isel.
 • Problemau o ran lefelau isel o hunan-barch a hunanhyder.
 • Anawsterau o ran ymdopi a phoen a phroblemau iechyd corfforol.
 • Anawsterau o ran perthnasoedd a phobl eriall, materion ymysg parhau, a phroblemau sy'n ymwneud a phlant.
 • Problemau obsesiynol a/neu gymhellol.
 • Anawsterau o ran addasu i newidadau mewn bybyd, er enghraifft ysgariad.
 • Problemau sy'n ymwneud a bwyta, er enghraiffit gorfwyta.
 • Materion hunaniaeth rhyw.

Therapiau:


 • Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)
 • Therapi Byr sy'n Canolbwyntio ar Atebion (SFBT)
 • Dadsensiteiddio ac Ailbrosesu Symudiadau'r Llygaid (EMDR)
Darllenwch fwy am CBT
Darllenwch fwy am SFBT
Darllenwch fwy am EMDR

Asesiadau:


 • Asesiadau Anhwylderau'r Spectrwm Awtistig ar gyfer oedolion.

Darperir hefyd:

 • Ymgynghoriad
 • Goruchwyliaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol eraill